สถิติ


จำนวนการเยี่ยมชมฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล


ศึกษาค้นคว้า/วิจัย
ทำรายงาน/วิทยานิพนธ์
เพื่อการสอน
เพิ่มพูนความรู้
อื่นๆ

1560
241
257
255
169