นโยบายการใช้งาน

ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของไทย อันสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การทำฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ ดังนั้นความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย ศมส. สมควรแก่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ต่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลและการนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวพันกับบุคคล ชุมชน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางที่ผิดทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (creative commons) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี

•         ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

•         ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

•         ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เพื่อการพาณิชย์

ฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0)

 

Creative Commons (CC)

Creative commons คือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฎสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้       ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

•         Attribution icon (by)  แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

•         Non Commercial icon (nc)  ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

•         No Derivative Works icon (nd)  ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง